Pudel Baar

About Pudel Baar

Eesti esimene gurmeeµlle‚ baar. Tule maitse maailma haruldasemaid ning huvitavamaid µllesid ning liitu k¤sit¶¶µlle revolutsiooniga. Pakume v¤ikepruulikodade toodangut ¢‚¬€ tµeliste meistrite poolt loodud k¤sit¶¶d, mida saab nautida hubases ning moodsas µhkkonnas.

*This listing is not currently maintained by, endorsed by or affiliated with Pudel Baar

Bar near Pudel Baar

Drink Bar & Grill

 • Closed
/5

0

Related posts

Uncover the Secrets to Hiring the Perfect Bar Staff

Are you in the throes of picking the perfect team for your bar, pub, or nightclub? Well, you’re in the right place! It’s crucial to zero in on the details when it comes to staffing because let’s face it, the last thing you need is an unsuitable team serving your clientele. And it’s even more crucial when alcohol is in the mix, as things can escalate quickly. This guide aims to streamline your hiring process, ensuring you pick the best of the best!

BA Admin

 • 0

PS Drag Brunch

PS Drag Brunch is renowned for offering the best drag brunch in Palm Springs, delivering an unforgettable experience combining fabulous food and spectacular performances. Here, not only can you savor a delectable drag brunch menu filled with culinary delights, but you can also immerse yourself in the vibrant atmosphere created by talented drag performers. Our brunch is more than just a meal; it’s an event where every ticket guarantees an entry into a world of glitter, glamor, and entertainment. Additionally, guests have the opportunity to indulge in exclusive drag queen merchandise, perfect for commemorating their visit or gifting to fellow drag enthusiasts. Whether you’re a local or a visitor, PS Drag Brunch promises a memorable outing with its unique blend of flavors and flair, making it the go-to destination for anyone looking to experience the essence of Palm Springs’ drag scene.
Select an experience and get your drag brunch tickets on our website!

PS Drag Brunch

 • 0

Happy Hours In Sydney On Mondays

To alleviate the Monday monotony, indulge in an affordable beer post-work at one of Sydney’s numerous happy hour destinations. Sydney boasts an extensive array of bars and pubs, each offering its own unique happy hour experience. Allow me to guide you through the options below, and perhaps consider spicing up your Monday evening with a stimulating round of Monday night trivia.

BA Admin

 • 0

Happy Hours In Sydney On Fridays

After a demanding workweek, when your hard-earned money deserves some extra mileage, consider indulging in the enticing Friday afternoon happy hour deals available in Sydney. The city boasts an array of remarkable weekly happy hour specials that are truly irresistible. BarAdvisor, your trusted source for all things nightlife, has thoughtfully curated a list of outstanding cocktail offers to kickstart your weekend on a high note. Without further ado, let’s delve into these delightful options below.

BA Admin

 • 0

Bar & Nightclub Dress codes

Getting ready for a night out isn’t just about looking good; it’s also about ensuring you’ll be granted entry to your venue of choice. With dress codes varying significantly from one establishment to another, it’s essential to be in the know before hitting the town.

Dress for Success

When it comes to nightclubs, the dress code can range from lax to stringent. For women, a general rule of thumb is to avoid outfits that look overly casual or too revealing, especially when planning to visit a more formal venue. An ultra-short skirt, for example, might not be the best choice. Men, on the other hand, should steer clear of casual wear like board shorts and flip-flops.

At Bar Advisor, we strive to provide you with the latest information on dress codes for various bars and clubs. However, please be aware that these guidelines can change frequently. Always make a point of checking the club’s website beforehand, ensuring a smooth entry.

BA Admin

 • 0

Prevent a Hangover in 5 Simple Steps.

Navigating the world of nightlife can be thrilling, but it often comes with the dreaded next-day hangover. Fear not! We’ve got some tips and tricks that might help you dodge that post-party headache. Remember, these are not scientifically proven methods, but rather a collection of popular beliefs and personal experiences.

BA Admin

 • 0

Top 10 Beach Bars in Adelaide: Summer Sipping

Adelaide’s west, a coastal gem, is synonymous with vibrant beach bars – perfect for those idyllic summer days. Picture yourself unwinding in an airy setting, cocktail in hand, chatting away on balmy evenings. Indulge in an array of local delicacies and South Australian wines at these standout venues. Let’s dive into the best beach bars Adelaide has to offer.

BA Admin

 • 0

7 Risky Bar Event Ideas to Bring Attention to Your Bbar

Have you ever considered hosting daring events at your bar? Depending on your venue’s vibe, these could be a game-changer, attracting substantial crowds. But a word of caution: the crowd you draw might not be the one you’re expecting.

Why Edgy Events?

When the usual mix of events isn’t cutting it, it might be time to shake things up with something more adventurous. Edgy events are those everyone secretly loves but seldom talks about, fearing judgment. Nowadays, people are less concerned about being judged. So, if you’re ready to push the envelope, these events could be your ticket to thrilling your patrons.

However, be mindful: such events could typecast your bar, creating a reputation that’s hard to reverse. If you’re willing to take the plunge, here are some ideas.

BA Admin

 • 0

Adelaide Hills' Top Pubs & Bars

Adelaide Hills, known for its scenic day trips, enchanting Mount Lofty Botanic Garden, and invigorating hikes, also boasts a delightful selection of pubs and bars. Perfect for rounding off a day’s adventure, these establishments offer a blend of culinary delights, local wines, and heartwarming atmospheres. Here’s BarAdvisor’s pick of the best pubs and bars in the area, ensuring your visit to Adelaide Hills is complete.

BA Admin

 • 0

The Last Straw: Bars Consider Alternatives to Plastic Straws

It’s clear that paper, bamboo, and wheat straws aren’t everyone’s cup of tea. They might taste a little off and definitely look different than what we’re used to. Nevertheless, using plastic straws these days is falling out of favor—especially at bars that continue to offer them.

It’s an interesting dynamic: when a bar chooses to use an eco-friendly straw, it generally doesn’t detract from the overall experience. But when a bartender automatically pops a plastic straw into our drinks, it can shift the mood. The point is, as of now, providing plastic straws without asking is a decision that invites criticism.

BA Admin

 • 0

Sydney's Top Dog-Friendly Pubs Revealed

In Sydney, the love for dogs extends beyond homes and parks to the vibrant pub scene. For those who hate leaving their furry friends behind, Sydney offers a plethora of dog-friendly pubs. BarAdvisor has scoured the city to bring you the best spots where your dogs are not just allowed but welcomed.

BA Admin

 • 0

The Oldest Pubs In Adelaide

Adelaide, commonly known as the city of churches, hides another rich historical facet – it’s a city teeming with classic bars and pubs. Strolling through Adelaide, you’re likely to be captivated by its historic houses and striking churches. However, it’s the pubs that often steal the show. These establishments, some of the most majestic and historic in Australia, don’t always get the recognition they deserve. For instance, consider the Newmarket Hotel, a stunning three-story pub from 1883, which, though facing demolition, remains a significant piece of Adelaide’s history.

Another hidden gem is the Beresford Arms Inn on Gilles St. Though no longer operational, its magnificence is undeniable.

BA Admin

 • 0

The Nikki Beach Experience

In 1998, Jack Penrod introduced the world to Nikki Beach, a brand synonymous with luxury, elegance, and unforgettable experiences. Spanning across 14 locations, Nikki Beach clubs are nestled on the most exquisite beaches globally. These destinations aren’t just about sun and sand; they’re a blend of top-notch music, gourmet food, and an ambiance that radiates sophistication. The experience extends beyond the clubs, encompassing opulent hotels and resorts, each offering a unique taste of paradise.

BA Admin

 • 0

Hard Rock Cafe: A Journey Through Music and Hospitality

Hard Rock Cafe, an emblem of rock culture, has made its mark globally. Founded in London in 1971, this 47-year-old brand expertly maintains its youthful appeal, spanning across industries including Casinos, Hotels, and Restaurants. The Hard Rock world isn’t just a brand; it’s a cultural phenomenon, blending dining, music, and entertainment in a way that keeps the spirit of rock’n’roll alive.

BA Admin

 • 0

The Ultimate Guide to Organizing a Wild Bachelor Party

Commonly known around the globe by various names like bucks party, stag party, or bux party, a bachelor party serves as a final hurrah for the groom-to-be. This monumental event marks the end of his single life and the dawn of marital commitments. It’s that last epic night where the groom can revel with his friends as if tomorrow doesn’t exist. But beware, a mix of good friends and excessive drinks could result in a movie-worthy escapade.

The Ideal Time for the Party

If you’re organizing a surprise bachelor party, aim to schedule it a few months prior to the wedding day. This gives the groom ample time to recover and avoids any clash with other pre-wedding preparations. If the groom is in the loop, his preference on timing should be the priority. A commonly chosen timeframe is about 2-3 weeks before the big day.

BA Admin

 • 0

Interesting reads

Top Rooftop Bars in Adelaide for 2024

Adelaide, a gem surrounded by lush parks and vibrant wildlife, is home to a plethora of fantastic bars, many boasting outdoor areas perfect for soaking up the South Australian sun. The city’s finest rooftop bars offer stunning views of the Torrens and Parklands, providing a unique blend of urban sophistication and natural beauty.

BA Admin

 • 1

Adelaide's Best Nightclubs

Adelaide, known for its vibrant nightlife, offers a plethora of nightclubs where you can unwind and dance the night away. From the bustling Hindley Street to hidden gems, the city’s best nightclubs are just a stone’s throw away. Whether you’re shaking off a tough week or exploring the city’s nocturnal offerings, these top spots, curated by BarAdvisor, promise an unforgettable night.

BA Admin

 • 0

Adelaide's Top Tradie Bars for the Perfect Unwind

Are you a tradie looking for the perfect spot to relax after a long day’s work? Adelaide boasts some incredible bars and pubs tailor-made for tradies. Forget the fancy cocktails and high-end fashion talk; here, it’s all about cold beers, hearty meals, and good music.

BA Admin

 • 0

Discover Adelaide's Top 6 Laneway Bars

Exploring Adelaide’s laneway bar scene can be an adventure in itself. With so many options, it’s challenging to know where to start. Fear not, as we guide you through six standout bars that promise a memorable night out. Let’s dive into these unique spots where the party never stops!

Uncovering Adelaide’s Hidden Gems
Adelaide’s laneway bars are a blend of hidden charm and vibrant energy. Whether you’re looking to kick-start your evening or keep the night alive, these venues offer something special.

BA Admin

 • 0

Explore Dog-Friendly Bars in Adelaide

Adelaide, known for its vibrant bar scene and rich history, also boasts a unique feature: an abundance of dog-friendly venues. For pet owners, this means no more missing out on a night at the pub. Here’s a guide to some of the top dog-friendly spots in Adelaide where you can enjoy a drink with your furry friend.

BA Admin

 • 0

Follow BarAdvisor

Disclaimer

BarAdvisor does not guarantee the accuracy or timeliness of all details provided on this page. Prices and information are subject to change without notice. For the most up-to-date and accurate information, please contact businesses directly. The copyrights of the listings and images are controlled by the Listing Author. If you come across any copyright violations, please report them here.

© 2023 BAR ADVISOR FROM SBB AUSTRALIA